Forum Focus Klub Polska  
Foczka miesiąca Foczka miesiąca
Wróć   Forum Focus Klub Polska > Dobre obyczaje i zasady forum FKP > Zasady obowiązujące na forum

Komunikaty

 
 
Narzędzia wątku Wygląd
Prev Previous Post   Next Post Next
stare 29-03-11, 01:31   #1
MisiekT
Sympatyk
Grupa: Warszawa
 
Avatar MisiekT
 
Michał
Zarejestrowany: May 2006
Skąd: Warszawa
Ford Focus III
HB 5D
2.3 EcoboostRS 350 KM
styczeń
2018
WWL powiat wołomiński (Wołomin)
Postów: 15 586
Garaż
Domyślnie Regulamin Klubu FKP

Oficjalny regulamin Klubu Focus Klub Polska - wersja na dzień 28.03.2011

§ 1
Klub został powołany, aby zrzeszać miłośników marki Ford Focus i Ford Focus C-Max na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej jak również miłośników spoza granic Polski.
Klub posiada własne logo i domenę internetową
www.focusklubpolska.pl
Nazwa Focus Klub Polska jest oficjalną nazwą Klubu.

§ 2
Struktura Organizacyjna Klubu
Zarząd Klubu
Klubowicze
Sympatycy

§ 3
Zarząd Klubu jest trzyosobowy.
W jego skład wchodzą:
• Prezes Klubu,
• Vice Prezes ds. Medialnych
• Vice Prezes ds. Organizacyjnych.
Poszczególne stanowiska w Zarządzie są równoprawne, decyzje w kwestiach spornych Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu podczas głosowań nie mają możliwości wstrzymania się od głosu.

Nazwy stanowisk mogą zostać zmienione na podstawie wewnętrznego podziału obowiązków w gronie Zarządu, bez konieczności każdorazowej zmiany Regulaminu.

§ 4
Do zadań Zarządu Klubu należą:
• Dbanie o dobry wizerunek Klubu
• Planowanie działań Klubu.
• Prowadzenie oficjalnej strony internetowej Klubu
• Utrzymywanie kontaktów z mediami lub innymi Klubami w celu promowania Klubu lub nawiązania współpracy.
• Poszukiwanie, w miarę możliwości, sponsorów lub punktów, które udzielą rabatu członkom Klubu
• Nadzór nad finansami Klubu.
• Przedstawianie miesięcznego raportu ze stanu finansów Klubu.
• Przedstawienie programu działań najpóźniej 30 dni od objęcia stanowiska
• Przedstawienie sprawozdania z działalności najpóźniej w dniu objęcia kadencji przez kolejny Zarząd, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

§ 5
Zarząd wybierany jest poprzez głosowanie na roczną kadencję, spośród kandydatów (Klubowiczów), którzy zgłoszą swoją kandydaturę lub wyrażą zgodę na wzięcie udziału w wyborach po zaproponowaniu ich kandydatury przez innego Klubowicza. Głosowanie, na dwa tygodnie przed upływem kadencji, organizuje dotychczasowy Zarząd. Głosowanie trwa tydzień, jest jawne i przeprowadzane jest wyłącznie na forum Klubowym, decyzję podejmują Klubowicze zwykłą większością głosów (nie ustala się progu frekwencji wymaganej do ważności głosowania).

Do Zarządu trafia 3 Kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów. Podział stanowisk i obowiązków w Zarządzie następuje na drodze wewnętrznych ustaleń w gronie nowo wybranego Zarządu.
Po zakończeniu Wyborów ustępujący Zarząd ogłasza wyniki wyborów i bezzwłocznie przekazuje nowemu Zarządowi wszelkie obowiązki, informacje oraz dane dostępowe niezbędne do pełnienia funkcji wymienionych w §4.

§ 6
Zarząd może być odwołany w trakcie kadencji, w wypadku postawienia zarzutów przez grupę co najmniej 10 pełnoprawnych Klubowiczów na forum klubowym i przeprowadzeniu 7 dniowego głosowania odwołującego. O odwołaniu Zarządu decyduje zwykła większość głosów oddanych przez pełnoprawnych Klubowiczów. Zarząd może zostać odwołany jedynie w całości.
W przypadku przegłosowania wniosku o odwołanie Zarządu, Zarząd ogłasza w trybie natychmiastowym (do 3 dni od momentu rozstrzygnięcia głosowania) wybory do Klubu zgodnie z zasadami w §5 oraz pełni swoją funkcję do czasu zakończenia wyborów.

§ 7
Zarząd lub jego Członek może podać się do dymisji. W przypadku dymisji całego Zarządu, Zarząd ogłasza w trybie natychmiastowym (do 3 dni od momentu rozstrzygnięcia głosowania) wybory do Klubu zgodnie z zasadami w §5 oraz pełni swoją funkcję do czasu zakończenia wyborów.

Jeżeli do dymisji podaje się pojedynczy członek Zarządu, Zarząd ma możliwość uzupełnienia składu o wybraną osobę spośród Klubowiczów. W powyższym trybie nie jest wymagane dodatkowe głosowanie na forum klubowym.

§ 8
Zarząd ma pełne uprawnienia do podejmowania decyzji związanych z działalnością Klubu.
Wszystkie decyzje Zarządu Klubu, Vice Prezesów Klubu mogą być odwołane poprzez sformułowanie zarzutów co do podjętej decyzji przez grupę przynajmniej 10 Klubowiczów i przeprowadzenia głosowania na forum w terminie 7-dni uchylającego decyzję Zarządu. Decyduje zwykła większość głosów.

§ 9
Zarząd ma prawo zmienić regulamin Klubu na wniosek Klubowiczów lub własny, po uprzednim poinformowaniu Klubowiczów o zakresie planowanych zmian.
Klubowicze mają prawo zgłosić weto względem nowego regulaminu. Aby zgłosić weto musi się zebrać grupa przynajmniej 10 pełnoprawnych Klubowiczów. Głosowanie nad wetem do nowego regulaminu trwa 7dni, decyduje zwykła większość głosów.

§ 10
O przyjęcie do Klubu starać się może każdy miłośnik samochodu marki Ford Focus i Ford Focus C-MAX. Dodatkowym warunkiem przyjęcia do Klubu jest uiszczenie opłaty członkowskiej, co stanowi o fakcie bycia pełnoprawnym Członkiem Klubu.

Ta sama zasada obowiązuje Klubowiczów, którzy sprzedali lub utracili Forda Focusa, ale dalej chcą być pełnoprawnymi Klubowiczami. Osoba starająca się o przyjęcie do Klubu oświadcza, iż dane uzupełnione w profilu są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadcza, że zna i akceptuje treść Regulaminu Focus Klub Polska.
Dostęp do pełnych danych Klubowicza ma jedynie Zarząd.

§ 11
Każdy Klubowicz ma prawo odejść z Klubu, bez podania przyczyny, w dowolnym momencie, na własną prośbę, jednakże bez możliwości zwrotu opłaty członkowskiej.

Informację o chęci wystąpienia z Klubu należy przesłać do Vice Prezesa ds. Finansowych lub Administratora forum.

§ 12
Klubowicz może zostać usunięty z Klubu dyscyplinarnie decyzją Zarządu za naruszenie regulaminu.
Klubowicz może zostać usunięty z Klubu w przypadku nieuiszczenia opłaty członkowskiej za kolejny okres w terminie 14 dni od daty wymagalności, o czym zostanie poinformowany.

§ 13
Klubowicz ma prawo swobodnie wyrażać własną opinię na temat Klubu, Zarządu Klubu, innych Klubowiczów oraz pozostałych spraw związanych z działalnością Klubu, pod warunkiem jednak, że robi to w sposób kulturalny i nieobrażający innych osób.

§ 14
Klubowicz ma prawo uczestnictwa w imprezach, zlotach oficjalnie organizowanych przez Klub. Osoby posiadające status Sympatyka a chcące uczestniczyć w imprezach, zlotach organizowanych przez Klub zobowiązane będą do wpłaty na rzecz Klubu wpisowego do danej imprezy, zlotu. Powyższe zasady nie mają zastosowania przy zlotach lokalnych.

§ 15
Klubowicz ma prawo zaproponować projekt zmiany regulaminu Klubu, jeśli sformułuje treść danej poprawki i prześle ją do Prezesa Klubu. W gestii Zarządu pozostaje wprowadzenie zmian do regulaminu (wraz ze stosowną informacją wśród społeczności forum) lub poddanie poprawek pod głosowanie. Głosowanie nad poprawkami jest jawne, a czas jego trwania wynosi 7 dni.


§ 16
Każdy Klubowicz ma prawo do kształtowania oficjalnej strony klubowej
www.focusklubpolska.pl. Propozycje zmian, pomysłu lub pomoc należy do osoby wyznaczonej do opieki nad stroną przez Zarząd lub do Administratora.

§ 17
Klub posiada majątek w postaci środków pieniężnych powstałych z:
• opłat członkowskich,
1. Opłata członkowska wynosi 40 zł i jest to opłata roczna. Wysokość opłaty członkowskiej może być zmieniona na wniosek Zarządu Klubu po uprzednim przeprowadzeniu referendum.
2. Przyznanie statusu Klubowicza następuje po wpłacie składki rocznej. Status ten obowiązuje rok od daty wpływu + dodatkowe 14 dni po tym terminie.
3. Majątek Klubu jest deponowany na koncie bankowym, którym zarządza Vice Prezes ds. Finansowych. W uzasadnionych przypadkach dostęp do konta Klubowego mogą posiadać także pozostali członkowie Zarządu.

§ 18
1. Wydatkowanie pieniędzy Klubowych może nastąpić wyłącznie za wiedzą zgodą Zarządu Klubu. Szczegółowe cele, na jakie zostaną wydane środki Klubowe mogą proponować zarówno członkowie Zarządu jak i Klubowicze. Zarząd ma prawo odmowy przyznania środków finansowych uzasadniając swa decyzję.
3. Finanse Klubu są jawne dla Klubowiczów.
3. Dopuszczalna jest sprzedaż gadżetów i materiałów promocyjnych Klubu przez osoby prywatne lub Klubowiczów z zastrzeżeniem ostatecznej decyzji o ich wyglądzie przez Zarząd, który ma prawo odmówić sprzedaży takich materiałów poprzez oficjalną stronę internetową Klubu i forum lub wezwać Klubowiczów do bojkotowania zakupu nieautoryzowanych produktów lub produktów po zawyżonej cenie.
4. Dopuszczalne jest zróżnicowanie ceny gadżetów i materiałów promocyjnych dla Klubowiczów, Sympatyków i Turystów.
5. Ewentualne zyski z gadżetów i materiałów promocyjnych przekazywane są na konto klubowe do wykorzystane do finansowania bieżącej działalności Klubu.

§ 19
1. Wydatkowanie pieniędzy Klubowych może nastąpić wyłącznie na cele związane ze statutową działalnością Klubu. Za cele statutowe rozumie się:
• elementy organizacji zlotów jak np. wynajęcie terenu na zlot
• materiały promocyjne Klubu jak flagi, banery, naklejki Klubowe, koszulki itp. W przypadku wysokiego kosztu produkcji tych materiałów Zarząd może podjąć decyzję o jedynie częściowym pokryciu kosztów produkcji ze środków finansowych Klubu.
• ewentualne opłaty związane z prowadzeniem strony internetowej i forum Klubowego
• płatne formy reklamy Klubu
• nagrody przyznawane przy okazji organizacji konkurencji sprawnościowych na zlotach ogólnopolskich

§20
Za poprawne funkcjonowanie Forum odpowiedzialny jest Administrator, Moderatorzy oraz Zarząd.
Za poprawne funkcjonowanie strony internetowej Klubu odpowiedzialny jest Administrator oraz Zarząd.

§21
Strona internetowa Klubu może zawierać reklamy firm, instytucji, organizacji itp. pod warunkiem akceptacji przez Zarząd ich treści i formy.

§ 22
Materiały umieszczone na stronie internetowej Klubu są udostępniane publicznie bez obostrzeń prawnych o ile inne prawa własności nie stanowią inaczej

§ 23
Strona Klubowa zawiera logotyp Klubu. Jest to oficjalny znak graficzny reprezentujący Focus Klub Polska. Nie są dopuszczalne jakiekolwiek modyfikacje znaku, natomiast jego używanie jest regulowane Systemem Identyfikacji Wizualnej FKP. Zarząd ma prawo odmówić formy użycia logotypu, każdorazowo uzasadniając swą decyzję.
__________________
Fiesta 1.6 Ti-VCT * FFI 2.0 130KM
MisiekT jest nieaktywny  
 

Narzędzia wątku
Wygląd

Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BB Code jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony

Skocz do forum

Kontakt -Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:56.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Garage vBulletin Plugins by Drive Thru Online, Inc.

Tłumaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin
Navbar with Avatar by Kolbi
1999-2005 © FKP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych, są chronione prawem i zastrzeżone przez ich właścicieli.
Komentarze, oceny a w szczególności posty na forum są własnością ich autorów.
FKP nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

stat4u